Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
   
  Đột Phá Trang Sức
  TÊN VẬT PHẨM  Công thức ghép Ghi Chú Thuộc Tính Trang Bị
  Long Đảm Bất Xâm Long Đảm (Cấp 10)
  Huyết Mã Ngựa
  4000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 4000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Cuồng Lan Ngự Khí Long Đảm (Cấp 10)
  Huyết Mã Ngựa
  4000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 4000 Tử Tinh Khoáng Thạch
   
  Nâng Cấp Trang Sức Mới
  TÊN VẬT PHẨM  Công thức ghép Ghi Chú Thuộc Tính Trang Bị
  Long Đảm Bất Xâm
  (Cấp 1)
  Long Đảm Bất Xâm
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  +  Hồi Phục Sinh Lực:  1% -> 5% (Random)
  Long Đảm Bất Xâm
  (Cấp 2)
  Long Đảm Bất Xâm (Cấp 1)
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  +  Hồi Phục Sinh Lực:  1% -> 10%  (Random)
  Long Đảm Bất Xâm
  (Cấp 3)
  Long Đảm Bất Xâm (Cấp 2)
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  +  Hồi Phục Sinh Lực:  1% -> 15%  (Random)
  Long Đảm Bất Xâm
  (Cấp 4)
  Long Đảm Bất Xâm (Cấp 3)
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  +  Hồi Phục Sinh Lực:  1% -> 20%  (Random)
  Long Đảm Bất Xâm
  (Cấp 5)
  Long Đảm Bất Xâm (Cấp 4)
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  +  Hồi Phục Sinh Lực:  1% -> 25%  (Random)
  Cuồng Lan Ngự Khí (Cấp 1) Cuồng Lan Ngự Khí
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  +  Hồi Phục Sinh Lực:  1% -> 5%  (Random)
  Cuồng Lan Ngự Khí (Cấp 2) Cuồng Lan Ngự Khí (Cấp 1)
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  +  Hồi Phục Sinh Lực:  1% -> 10%  (Random)
  Cuồng Lan Ngự Khí (Cấp 3) Cuồng Lan Ngự Khí (Cấp 2)
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  +  Hồi Phục Sinh Lực:  1% -> 15%  (Random)
  Cuồng Lan Ngự Khí (Cấp 4) Cuồng Lan Ngự Khí (Cấp 3)
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  +  Hồi Phục Sinh Lực:  1% -> 20%  (Random)
  Cuồng Lan Ngự Khí (Cấp 5) Cuồng Lan Ngự Khí (Cấp 4)
  3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30%
  Thất bại mất 3000 Tử Tinh Khoáng Thạch
  +  Hồi Phục Sinh Lực:  1% -> 25%  (Random)
  *Hướng dẫn:
  Hồi Phục Sinh Lực =  Khi bơm máu sẽ tăng máu tốc độ và số lượng máu nhiều hơn bình thường.
   
  Shop Tử Tinh Khoáng Thạch
  TÊN VẬT PHẨM Giá Tử Tinh Khoáng Thạch Thuộc Tính
  Bùa Tẩy Luyện - Trang Sức 3000 Nhấp chuột phải sử dụng
  Đặt Trang Sức Mới vào sẽ tẩy ngẫu nhiên thuộc tính Hồi Phục Sinh Lực %