Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Tính Năng Ép Ngựa - VolamPC

  NPC Liên Quan :

   
   
  Hình Ảnh - NPC Ép Ngựa  Vị Trí
  Tương Dương 199/201
  Thành Phẩm Công Thức Ép - Ngựa Phi Vân Tỉ Lệ 
  Ngựa Phi Vân
  Yêu Cầu : Cấp 80 Cưỡi Được
  Công Thành Chiến
  - 1 Mã Bài - Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử ( NPC Ép Ngựa Để Đổi )
  - 1 Mã Bài - Đích Lô ( NPC Ép Ngựa Để Đổi )
  - 1 Mã Bài - Tuyệt Ảnh ( NPC Ép Ngựa Để Đổi )
  - 1 Mã Bài - Xích Thố ( NPC Ép Ngựa Để Đổi )
  - 1 Mã Bài - Ô Vân Đạp Tuyết ( NPC Ép Ngựa Để Đổi )
  - 100 Mảnh Thần Mã Phi Vân

  Lưu Ý : Tất Cả Nguyên Liệu Phải Vĩnh Viễn
  Tỉ Lệ 50%
  Thất bại mất 10 Mãnh Thần Mã Phi Vân  Nâng Cấp Ngựa Bôn Tiêu
   
  Nâng Cấp Ngựa Bôn Tiêu
  (NPC Thần Hóa Mã Đại Sư - Tương Dương 199/201)
  Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn
  100 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  [tất cả nguyên liệu vĩnh viễn]
  Ngựa Bôn Tiêu (Trắng)
  Tỉ lệ thành công 100%
   
  Nâng Cấp Ngựa Bôn Tiêu Hoàng Kim
  (NPC Thần Hóa Mã Đại Sư - Tương Dương 199/201)
  Hình Ảnh - Minh Họa Công Thức Ép
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính
  .
  Ngựa Bôn Tiêu (Trắng)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50% 

  Thất bại mất
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 2)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.

  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 3)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.

  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 2)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 4)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.

  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 3)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 5)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.

  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 4)
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất bại mất 50% Nguyên Liệu 
  10 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  HƯỚNG DẪN NÂNG CẤP NGỰA PHIÊN VŨ - HOÀNG KIM
  Nâng Cấp Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim
  (NPC Thần Hóa Mã Đại Sư - Tương Dương 199/201)
  Hình Ảnh - Minh Họa Công Thức Ép
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 1)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  1 Ngựa Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 5) - Vĩnh Viễn
  100 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  500 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 100%
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 2)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 1)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất Bại Trả Lại Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 1)
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 3)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 2)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50% 
  Thất Bại Trả Lại Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 2)
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 4)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 3)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất Bại Trả Lại Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 3)
  Phiên Vũ  Hoàng Kim (Cấp 5)
  *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 4)
  10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất Bại Trả Lại Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 4)
  NÂNG CẤP NGỰA - XÍCH LONG CÂU HOÀNG KIM
  Nâng Cấp Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 1 -> Cấp 5)
  (Ghép tại Tương Dương Bán Ngựa)
  Ghi Chú Công Thức Ép
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 1)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 5%
  • *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  1 Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 5) - Vĩnh Viễn
  100 Mãnh Thần Mã Xích Long Câu
  500 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 100%
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 2)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 10%
  • *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 1)
  10 Mãnh Thần Mã Xích Long Câu
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất bại trả lại Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 1)
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 3)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 15%
  • *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 2)
  10 Mãnh Thần Mã Xích Long Câu
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất bại trả lại Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 2)
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 4)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 20%
  • *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 3)
  10 Mãnh Thần Mã Xích Long Câu
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất bại trả lại Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 3)
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 5)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 25%
  • *Lưu ý:  Thuộc Tính Dòng Vàng (TRÊN NGỰA và DƯỚI NGỰA) đều nhận được thuộc tính.
  Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 4)
  10 Thần Mã Xích Long Câu
  200 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất bại trả lại Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 4)
   
  Shop Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bùa Tẩy Luyện - Xích Long Câu 100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  ( Bấm chuột phải sử dụng , đặt Xích Long Câu Hoàng Kim vào sẽ tẩy ngẫu nhiên thuộc tính Xích Long Câu Hoàng Kim)