Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Công Thức - Nâng Cấp Bí Kiếp Kỹ Năng Cấp 21
  Công Thức - NÂNG CẤP BÍ KIẾP KỸ NĂNG 21 - THỢ RÈN Thần Bí LÂM AN Hình Ảnh Minh Họa
  100 Mãnh Bí Kiếp 90 (Cấp 21) 
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 40%
  Thất bại mất 20 Mãnh Bí Kiếp và 100 Tử Tinh Khoáng Thạch


  Nâng Cấp Bí Kiếp Cấp 22 
   
  Thợ Rèn Lâm An Thần Bí Vật Phẩm
  2 Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 21)
  300 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất bại mất 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Sách Bí Kip 90 Kỹ Năng (Cấp 22)
  2 Đại Thành Bí Kiếp 90 (Cấp 21)
  300 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất bại mất 300 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Đại Thành Bí Kiếp (Cấp 22)


  Nâng Cấp Bí Kiếp Cấp 23
   
  Thợ Rèn Lâm An Thần Bí Vật Phẩm
  2 Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 22)
  500 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất bại mất 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Sách Bí Kip 90 Kỹ Năng (Cấp 23)
  2 Đại Thành Bí Kiếp 90 (Cấp 22)
  500 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lê thành công 50%
  Thất bại mất 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Đại Thành Bí Kiếp (Cấp 23)


  Công Thức - Nâng Cấp Sách VLMT 2 và TTK 2
  Công Thức - Nâng Sách VLMT 2 và Sách TTK 2 - Hàng Rong
  Nâng Cấp Sách 2
  2 Tẩy Tủy Kinh = 1 Tẩy Tủy Kinh 2 (Tỉ lệ 50%:  Thất bại mất tất cả)
  2 Võ Lâm Mật Tịch = 1 Võ Lâm Mật Tịch 2 (Tỉ lệ 50%:  Thất bại mất tất cả)  NÂNG CẤP BÁNH CẤP 2
  Công Thức - Nâng Cấp Bánh Cấp 2 - Hàng Rong
  Nâng Cấp Bánh Cấp 2
  2 Cống Nguyệt Phù Dung 1 = Cống Nguyệt Phù Dung 2(Tỉ lệ 50%:  Thất bại mất tất cả)
  2 Phụng Nguyệt Quả Dung 1  =  Phụng Nguyệt Quả Dung 2 (Tỉ lệ 50%:  Thất bại mất tất cả)