Võ Lâm Truyền Kỳ | Game Kiếm Hiệp Nhập Vai Online Hay Nhất
  Tính Năng Ép Ngựa - VolamPC
   

  NPC Liên Quan :

  • NPC Bán Ngựa - Tương Dương 
  • Tòa Độ : 195/199
   
   
  Thành Phẩm Công Thức Ép - Ngựa Bôn Tiêu - Núi Thượng Tỉ Lệ 
  Ngựa Bôn Tiêu
  Yêu Cầu : Cấp 100 Cưỡi Được
  - 1 Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn
  - 100 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu
  Tỉ Lệ 50%
  Thất bại mất 20 mảnh thần mã Bôn Tiêu
   
  Nâng Cấp Ngựa Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1 -> Cấp 5)
  (Ghép tại Tương Dương Bán Ngựa)
  Ghi Chú Công Thức Ép
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
   
  Công thức ghép:
  - Ngựa Bôn Tiêu Vĩnh Viễn
  - 20 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu

  Tỉ lệ thành công 50% - Thất bại trả lại Ngựa Bôn Tiêu Vĩnh Viễn
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 2)
  Công thức ghép:
  - Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
  - 20 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu

  Tỉ lệ thành công 50% - Thất bại trả lại Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 3)
  Công thức ghép:
  - Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
  - 20 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu

  Tỉ lệ thành công 50% - Thất bại trả lại Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 2)
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 4)
  Công thức ghép:
  - Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
  - 20 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu

  Tỉ lệ thành công 50% - Thất bại trả lại Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 3)
  Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 5)
  Công thức ghép:
  - Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 1)
  - 20 Mãnh Thần Mã Bôn Tiêu

  Tỉ lệ thành công 50% - Thất bại trả lại Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 4)


   
  Nâng Cấp Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 1 -> Cấp 5)
  (Ghép tại Tương Dương Bán Ngựa)
  Ghi Chú Công Thức Ép
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 1)
   
  Công thức ghép:
  - Bôn Tiêu Hoàng Kim ( Cấp 5 )
  - 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 100 Mảnh Thần Mã Phiên Vũ

  Tỉ lệ thành công 100% 
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 2)
  Công thức ghép:
  - Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 1)
  - 200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ

  Tỉ lệ thành công 50% - Thất bại trả lại Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 1)
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 3)
  Công thức ghép:
  - Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 2)
  - 200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ

  Tỉ lệ thành công 50% - Thất bại trả lại Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 2)
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 4)
  Công thức ghép:
  - Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 3)
  - 200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  ​- 10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ

  Tỉ lệ thành công 50% - Thất bại trả lại Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 3)
  Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 5)
  Công thức ghép:
  - Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 4)
  - 200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  ​- 10 Mãnh Thần Mã Phiên Vũ

  Tỉ lệ thành công 50% - Thất bại trả lại Bôn Tiêu Hoàng Kim (Cấp 4)


  NÂNG CẤP NGỰA - XÍCH LONG CÂU HOÀNG KIM
  Nâng Cấp Ngựa Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 1 -> Cấp 5)
  (Ghép tại Tương Dương Bán Ngựa)
  Ghi Chú Công Thức Ép
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 1)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 5%
  Công thức ghép:
  - Ngựa Phiên Vũ Hoàng Kim (Cấp 5)
  - 200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 100 Mã Thạch Xích Long Câu

  Tỉ lệ thành công 40% - Thất bại mất 200 Tử Tinh Khoáng Thạch và 10 Mã Thạch Xích Long Câu
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 2)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 10%
  Công thức ghép:
  - Xích Long Câu - Hoàng Kim (Cấp 1)
  - 200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 10 Mã Thạch Xích Long Câu

  Tỉ lệ thành công 40% - Thất bại trả lại Xích Long Câu (Cấp 1)
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 3)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 15%
  Công thức ghép:
  - Xích Long Câu - Hoàng Kim (Cấp 2)
  - 200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 10 Mã Thạch Xích Long Câu

  Tỉ lệ thành công 40% - Thất bại trả lại Xích Long Câu (Cấp 2)
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 4)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 20%
  Công thức ghép:
  - Xích Long Câu - Hoàng Kim (Cấp 3)
  - 200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 10 Mã Thạch Xích Long Câu

  Tỉ lệ thành công 40% - Thất bại trả lại Xích Long Câu (Cấp 3)
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 5)
  • Công Kích Kỹ Năng ngẫu nhiên: 1% -> 25%
  Công thức ghép:
  - Xích Long Câu - Hoàng Kim (Cấp 4)
  - 200 Tử Tinh Khoáng Thạch
  - 10 Mã Thạch Xích Long Câu

  Tỉ lệ thành công 40% - Thất bại trả lại Xích Long Câu (Cấp 4)


  NÂNG CẤP NGỰA - Siêu Quang HOÀNG KIM
  TÊN VẬT PHẨM  Công thức ghép Ghi chú
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 1)
  [Công Kích Kỹ Năng: 30%]
  Xích Long Câu Hoàng Kim (Cấp 5)
  100 Mã Thạch Siêu Quang
  400 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 30% 
  Thất bại mất 
  10 Mã Thạch Siêu Quang và 400 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 2)
  [Công Kích Kỹ Năng: 35%]
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 1)
  10 Mã Thạch Siêu Quang
  400 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 40%
  Thất bại trả lại Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 1)
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 3)
  [Công Kích Kỹ Năng: 40%]
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 2)
  10 Mã Thạch Siêu Quang
  400 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 40%
  Thất bại trả lại Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 2)
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 4)
  [Công Kích Kỹ Năng: 45%]
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 3)
  10 Mã Thạch Siêu Quang
  400 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 40%
  Thất bại trả lại Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 3)
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 5)
  [Công Kích Kỹ Năng: 50%]
  Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 4)
  10 Mã Thạch Siêu Quang
  400 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Tỉ lệ thành công 40%
  Thất bại trả lại Siêu Quang Hoàng Kim (Cấp 4)
   
  Hệ Ngựa Kỹ Năng Ngựa - Siêu Quang Hoàng Kim
  20 Sát Thương Vật Lý Điểm
  200 Sát Thương Vật Lý Nội Công
  20 Độc Sát Ngoại Công
  50 Độc Sát Nội Công
  200 Băng Sát Nội Công
  20 Sát Thương Vật Lý Điểm
  200 Hỏa Sát Nội Công
  200 Hỏa Sát Ngoại Công
  200 Lôi Sát Nội Công
  200 Lôi Sát Ngoại Công


   
  Shop Tử Tinh Khoáng Thạch
  Bùa Tẩy Luyện - Xích Long Câu
  100 Tử Tinh Khoáng Thạch
  ( Bấm Chuột Phải Sử Dụng , Đặt Xích Long Câu Hoàng Kim Vào Sẽ Tẩy Ngẫu Nhiên Thuộc Tính Xích Long Câu Hoàng Kim )   Nâng Cấp Bí Kiếp Cấp 21 
   
  Thợ Rèn Lâm An Thần Bí Vật Phẩm
  100 Mảnh Bí Kíp 21
  1 Tẩy Tủy Kinh
  1 Võ Lâm Mật Tịch
  Tỉ lệ thành công 50%
  Thất bại mất 20 Mảnh Bí Kiếp 21 và mất ngẫu nhiên 1 VLMT hoặc 1 TTK
  Sách Bí Kip 90 Kỹ Năng (Cấp 21)
  100 Mảnh Bí Kíp 21
  1 Tẩy Tủy Kinh
  1 Võ Lâm Mật Tịch
  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất 20 Mảnh Bí Kiếp 21 và mất ngẫu nhiên 1 VLMT hoặc 1 TTK
  Đại Thành Bí Kiếp (Cấp 21)  Nâng Cấp Bí Kiếp Cấp 22 
   
  Thợ Rèn Lâm An Thần Bí Vật Phẩm
  2 Sách Bí Kíp 90 Kỹ Năng ( Cấp 21 ) 
  1 Tẩy Tủy Kinh
  1 Võ Lâm Mật Tịch
  Tỉ lệ thành công 50%
  Thất bại mất Võ Lâm Mật Tịch và Tẩy Tủy Kinh
  Sách Bí Kip 90 Kỹ Năng (Cấp 22)
  2 Đại Thành Bí Kiếp ( Cấp 21 ) 
  1 Tẩy Tủy Kinh
  1 Võ Lâm Mật Tịch
  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất Võ Lâm Mật Tịch và Tẩy Tủy Kinh
  Đại Thành Bí Kiếp (Cấp 22)


  Nâng Cấp Bí Kiếp Cấp 23
   
  Thợ Rèn Lâm An Thần Bí Vật Phẩm
  2 Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 22)
  500 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lệ thành công 50%
  Thất bại mất 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Thành công nhận:  Bí Kiếp Kỹ Năng 90 (Cấp 23)
  2 Đại Thành Bí Kiếp 90 (Cấp 22)
  500 Tử Tinh Khoáng Thạch

  Tỉ lệ thành công 50% 
  Thất bại mất 500 Tử Tinh Khoáng Thạch
  Thành công nhận:  Đại Thành Bí Kiếp 90 (Cấp 23)